Angol Excel függvények magyar megfelelői

Készülök a Power Pivot workshopra, - ahol magyar Excellel fogok Power Pivotot oktatni – és eszembe jutott, hogy biztos lesznek olyan résztvevők, akiknek angol Excel lesz a laptopjukon. Össze is állítottam nekik egy táblázatot, amely megmutatja az angol Excel függvényeknek megfelelő magyar Excel függvényeket. Ezt a táblázatot most közzé is teszem, mert másoknak is hasznos lehet. Íme:

Excel függvények neve magyarul

English/Angol

Hungarian/Magyar

ABS

ABS

ACCRINT

IDŐSZAKI.KAMAT

ACCRINTM

LEJÁRATI.KAMAT

ACOS

ARCCOS

ACOSH

ACOSH

ADDRESS

CÍM

AMORDEGRC

ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL

AMORLINC

ÉRTÉKCSÖKK

AND

ÉS

AREAS

TERÜLET

ASC

ASC

ASIN

ARCSIN

ASINH

ASINH

ATAN

ARCTAN

ATAN2

ARCTAN2

ATANH

ATANH

AVEDEV

ÁTL.ELTÉRÉS

AVERAGE

ÁTLAG

AVERAGEA

ÁTLAGA

AVERAGEIF

ÁTLAGHA

BAHTTEXT

BAHTSZÖVEG

BESSELI

BESSELI

BESSELJ

BESSELJ

BESSELK

BESSELK

BESSELY

BESSELY

BETA.DIST

BÉTA.ELOSZL

BETA.INV

BÉTA.INVERZ

BETADIST

BÉTA.ELOSZLÁS

BETAINV

INVERZ.BÉTA

BIN2DEC

BIN.DEC

BIN2HEX

BIN.HEX

BIN2OCT

BIN.OKT

BINOM.DIST

BINOM.ELOSZL

BINOM.INV

BINOM.INVERZ

BINOMDIST

BINOM.ELOSZLÁS

CALL

HÍVÁS

CEILING

PLAFON

CELL

CELLA

CHAR

KARAKTER

CHIDIST

KHI.ELOSZLÁS

CHIINV

INVERZ.KHI

CHISQ.DIST.RT

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB

CHISQ.INV.RT

KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB

CHISQ.TEST

KHINÉGYZET.PRÓBA

CHITEST

KHI.PRÓBA

CHOOSE

VÁLASZT

CLEAN

TISZTÍT

CODE

KÓD

COLUMN

OSZLOP

COLUMNS

OSZLOPOK

COMBIN

KOMBINÁCIÓK

COMPLEX

KOMPLEX

CONCATENATE

ÖSSZEFŰZ

CONFIDENCE

MEGBÍZHATÓSÁG

CONFIDENCE.NORM

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM

CONVERT

KONVERTÁLÁS

CORREL

KORREL

COS

COS

COSH

COSH

COUNT

DARAB

COUNTA

DARAB2

COUNTBLANK

DARABÜRES

COUNTIF

DARABTELI

COUPDAYBS

SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL

COUPDAYS

SZELVÉNYIDŐ

COUPDAYSNC

SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL

COUPNCD

ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM

COUPNUM

SZELVÉNYSZÁM

COUPPCD

UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM

COVAR

KOVAR

COVARIANCE.P

KOVARIANCIA.S

CRITBINOM

KRITBINOM

CUMIPMT

ÖSSZES.KAMAT

CUMPRINC

ÖSSZES.TŐKERÉSZ

DATE

DÁTUM

DATEVALUE

DÁTUMÉRTÉK

DAVERAGE

AB.ÁTLAG

DAY

NAP

DAYS360

NAP360

DB

KCS2

DCOUNT

AB.DARAB

DCOUNTA

AB.DARAB2

DDB

KCSA

DEC2BIN

DEC.BIN

DEC2HEX

DEC.HEX

DEC2OCT

DEC.OKT

DEGREES

FOK

DELTA

DELTA

DEVSQ

SQ

DGET

AB.MEZŐ

DISC

LESZÁM

DMAX

AB.MAX

DMIN

AB.MIN

DOLLAR

FORINT

DOLLARDE

FORINT.DEC

DOLLARFR

FORINT.TÖRT

DPRODUCT

AB.SZORZAT

DSTDEV

AB.SZÓRÁS

DSTDEVP

AB.SZÓRÁS2

DSUM

AB.SZUM

DURATION

KAMATÉRZ

DVAR

AB.VAR

DVARP

AB.VAR2

EDATE

KALK.DÁTUM

EFFECT

TÉNYLEGES

EOMONTH

HÓNAP.UTOLSÓ.NAP

ERF

HIBAF

ERF.PRECISE

HIBAF.PONTOS

ERFC

HIBAF.KOMPLEMENTER

ERFC.PRECISE

HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS

ERROR.TYPE

HIBA.TÍPUS

EUROCONVERT

EUROCONVERT

EVEN

PÁROS

EXACT

AZONOS

EXP

KITEVŐ

EXPON.DIST

EXP.ELOSZL

EXPONDIST

EXP.ELOSZLÁS

F.DIST.RT

F.ELOSZLÁS.JOBB

F.INV.RT

F.INVERZ.JOBB

F.TEST

F.PRÓB

FACT

FAKT

FACTDOUBLE

FAKTDUPLA

FALSE

HAMIS

FDIST

F.ELOSZLÁS

FIND, FINDB

SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2

FINV

INVERZ.F

FISHER

FISHER

FISHERINV

INVERZ.FISHER

FIXED

FIX

FLOOR

PADLÓ

FORECAST

ELŐREJELZÉS

FREQUENCY

GYAKORISÁG

FTEST

F.PRÓBA

FV

JBÉ

FVSCHEDULE

KJÉ

GAMMA.DIST

GAMMA.ELOSZL

GAMMA.INV

GAMMA.INVERZ

GAMMADIST

GAMMA.ELOSZLÁS

GAMMAINV

INVERZ.GAMMA

GAMMALN

GAMMALN

GAMMALN.PRECISE

GAMMALN.PONTOS

GCD

LKO

GEOMEAN

MÉRTANI.KÖZÉP

GESTEP

KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB

GETPIVOTDATA

KIMUTATÁSADATOT.VESZ

GROWTH

NÖV

HARMEAN

HARM.KÖZÉP

HEX2BIN

HEX.BIN

HEX2DEC

HEX.DEC

HEX2OCT

HEX.OKT

HLOOKUP

VKERES

HOUR

ÓRA

HYPERLINK

HIPERHIVATKOZÁS

HYPGEOM.DIST

HIPGEOM.ELOSZLÁS

HYPGEOMDIST

HIPERGEOM.ELOSZLÁS

IF

HA

IFERROR

HAHIBA

IMABS

KÉPZ.ABSZ

IMAGINARY

KÉPZETES

IMARGUMENT

KÉPZ.ARGUMENT

IMCONJUGATE

KÉPZ.KONJUGÁLT

IMCOS

KÉPZ.COS

IMDIV

KÉPZ.HÁNYAD

IMEXP

KÉPZ.EXP

IMLN

KÉPZ.LN

IMLOG10

KÉPZ.LOG10

IMLOG2

KÉPZ.LOG2

IMPOWER

KÉPZ.HATV

IMPRODUCT

KÉPZ.SZORZAT

IMREAL

KÉPZ.VALÓS

IMSIN

KÉPZ.SIN

IMSQRT

KÉPZ.GYÖK

IMSUB

KÉPZ.KÜL

IMSUM

KÉPZ.ÖSSZEG

INDEX

INDEX

INDIRECT

INDIREKT

INFO

INFÓ

INT

INT

INTERCEPT

METSZ

INTRATE

KAMATRÁTA

IPMT

RRÉSZLET

IRR

BMR

ISBLANK

ÜRES

ISERROR

HIBÁS

ISODD

PÁRATLAN

ISPMT

LRÉSZLETKAMAT

ISTEXT

SZÖVEG.E

JIS

JIS

KURT

CSÚCSOSSÁG

LARGE

NAGY

LCM

LKT

LEFT, LEFTB

BAL és BAL2

LEN, LENB

HOSSZ és HOSSZ2

LINEST

LIN.ILL

LN

LN

LOG

LOG

LOG10

LOG10

LOGEST

LOG.ILL

LOGINV

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS

LOGNORM.DIST

LOGNORM.ELOSZLÁS

LOGNORM.INV

LOGNORM.INVERZ

LOGNORMDIST

LOG.ELOSZLÁS

LOOKUP

KERES

LOWER

KISBETŰ

MATCH

HOL.VAN

MAX

MAX

MAXA

MAX2

MDETERM

MDETERM

MDURATION

MKAMATÉRZ

MEDIAN

MEDIÁN

MID, MIDB

KÖZÉP és KÖZÉP2

MIN

MIN

MINA

MIN2

MINUTE

PERCEK

MINVERSE

INVERZ.MÁTRIX

MIRR

MEGTÉRÜLÉS

MMULT

MSZORZAT

MOD

MARADÉK

MODE

MÓDUSZ

MODE.SNGL

MÓDUSZ.EGY

MONTH

HÓNAP

MROUND

TÖBBSZ.KEREKÍT

MULTINOMIAL

SZORHÁNYFAKT

N

S

NA

HIÁNYZIK

NEGBINOM.DIST

NEGBINOM.ELOSZLÁS

NEGBINOMDIST

NEGBINOM.ELOSZL

NETWORKDAYS

ÖSSZ.MUNKANAP

NOMINAL

NÉVLEGES

NORM.DIST

NORM.ELOSZL

NORM.INV

NORM.INVERZ

NORM.S.DIST

NORM.S.ELOSZLÁS

NORM.S.INV

NORM.S.INVERZ

NORMDIST

NORM.ELOSZL

NORMINV

INVERZ.NORM

NORMSDIST

STNORMELOSZL

NORMSINV

INVERZ.STNORM

NOT

NEM

NOW

MOST

NPER

PER.SZÁM

NPV

NMÉ

OCT2BIN

OKT.BIN

OCT2DEC

OKT.DEC

OCT2HEX

OKT.HEX

ODD

PÁRATLAN

ODDFPRICE

ELTÉRŐ.EÁR

ODDFYIELD

ELTÉRŐ.EHOZAM

ODDLPRICE

ELTÉRŐ.UÁR

ODDLYIELD

ELTÉRŐ.UHOZAM

OFFSET

ELTOLÁS

OR

VAGY

PEARSON

PEARSON

PERCENTILE

PERCENTILIS

PERCENTILE.INC

PERCENTILIS.TARTALMAZ

PERCENTRANK

SZÁZALÉKRANG

PERCENTRANK.INC

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ

PERMUT

VARIÁCIÓK

PHONETIC

FONETIKUS

PI

PI

PMT

RÉSZLET

POISSON

POISSON

POISSON.DIST

POISSON.ELOSZLÁS

POWER

HATVÁNY

PPMT

PRÉSZLET

PRICE

ÁR

PRICEDISC

ÁR.LESZÁM

PRICEMAT

ÁR.LEJÁRAT

PROB

VALÓSZÍNŰSÉG

PRODUCT

SZORZAT

PROPER

TNÉV

PV

QUARTILE

KVARTILIS

QUARTILE.INC

KVARTILIS.TARTALMAZ

QUOTIENT

KVÓCIENS

RADIANS

RADIÁN

RAND

VÉL

RANDBETWEEN

VÉLETLEN.KÖZÖTT

RANK

SORSZÁM

RANK.EQ

RANG.EGY

RATE

RÁTA

RECEIVED

KAPOTT

REGISTER.ID

KÜLSŐ.FÜGGV

REPLACE, REPLACEB

CSERE és CSERE2

REPT

SOKSZOR

RIGHT, RIGHTB

JOBB és JOBB2

ROMAN

RÓMAI

ROUND

KEREKÍTÉS

ROUNDDOWN

KEREK.LE

ROUNDUP

KEREK.FEL

ROW

SOR

ROWS

SOROK

RSQ

RNÉGYZET

RTD

VIA

SEARCH, SEARCHB

SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2

SECOND

MPERC

SERIESSUM

SORÖSSZEG

SIGN

ELŐJEL

SIN

SIN

SINH

SINH

SKEW

FERDESÉG

SLN

LCSA

SLOPE

MEREDEKSÉG

SMALL

KICSI

SQL.REQUEST

SQL.REQUEST

SQRT

GYÖK

SQRTPI

GYÖKPI

STANDARDIZE

NORMALIZÁLÁS

STDEV

SZÓRÁS

STDEV.P

SZÓR.S

STDEV.S

SZÓR.M

STDEVA

SZÓRÁSA

STDEVP

SZÓRÁSP

STDEVPA

SZÓRÁSPA

STEYX

STHIBAYX

SUBSTITUTE

HELYETTE

SUBTOTAL

RÉSZÖSSZEG

SUM

SZUM

SUMIF

SZUMHA

SUMPRODUCT

SZORZATÖSSZEG

SUMSQ

NÉGYZETÖSSZEG

SUMX2MY2

SZUMX2BŐLY2

SUMX2PY2

SZUMX2MEGY2

SUMXMY2

SZUMXBŐLY2

SYD

ÉSZÖ

T

T

T.DIST.2T

T.ELOSZLÁS.2SZ

T.DIST.RT

T.ELOSZLÁS.JOBB

T.INV.2T

T.INVERZ.2SZ

T.TEST

T.PRÓB

TAN

TAN

TANH

TANH

TBILLEQ

KJEGY.EGYENÉRT

TBILLPRICE

KJEGY.ÁR

TBILLYIELD

KJEGY.HOZAM

TDIST

T.ELOSZLÁS

TEXT

SZÖVEG

TIME

IDŐ

TIMEVALUE

IDŐÉRTÉK

TINV

INVERZ.T

TODAY

MA

TRANSPOSE

TRANSZPONÁLÁS

TREND

TREND

TRIM

KIMETSZ

TRIMMEAN

RÉSZÁTLAG

TRUE

IGAZ

TRUNC

CSONK

TTEST

T.PRÓBA

TYPE

TÍPUS

UPPER

NAGYBETŰS

VALUE

ÉRTÉK

VAR

VAR

VAR.P

VAR.S

VAR.S

VAR.M

VARA

VARA

VARP

VARP

VARPA

VARPA

VDB

ÉCSRI

VLOOKUP

FKERES

WEEKDAY

HÉT.NAPJA

WEEKNUM

HÉT.SZÁMA

WEIBULL

WEIBULL

WEIBULL.DIST

WEIBULL.ELOSZLÁS

WORKDAY

KALK.MUNKANAP

XIRR

XBMR

XNPV

XNJÉ

YEAR

ÉV

YEARFRAC

TÖRTÉV

YIELD

HOZAM

YIELDDISC

HOZAM.LESZÁM

YIELDMAT

HOZAM.LEJÁRAT

Z.TEST

Z.PRÓB

ZTEST

Z.PRÓBA

Felhasznált irodalom: Microsoft Excel 2010 function translations

Kővári Attila - BI projekt

Önkiszolgáló BI WORKSHOP

Tudjon meg többet az itt elhangzottakról! Jelentkezzen a 2024. szeptember 19-20.-i Excel Power Pivot videókurzusra!  Részletek >>

 

hozzászólás

Szia Attila! Köszi. Ez egy ige hasznos lista. Viszont a TRUE és FALSE megviccelt :-) Üdv, Gábor

Köszi Gábor, Javítottam. Üdv, Attila

Szia! Köszönöm, hogy létrehoztad ezt a táblázatot. Nagyon sokat segített egy pénzügyi táblázat elkészítésében.

köszönöm, én angol excelt használok, sokat segitett a függvények kibogozásában.

Szia! Van egy észrevételem. Kerestem többek között az "ISBLANK" magyar megfelelőjét, de a listában nem találtam. Helyette viszont megláttam az "ISTEXT" => "ÜRES" függvényt, és egy próbálkozás után kiderült, hogy az "ISBLANK" magyar megfelelője az "ÜRES". Az "ISTEXT" magyar megfelelője viszont a "SZÖVEG.E". Amúgy köszönöm a listát, sokat segített, mert az évek során eddig csak angol excelt használtam, és most hogy áttértem a magyarra, küzdök a képletekkel.

Javítottam.

Szia Attila, remek munka, köszi szépen! Üdv, Balázs

THX

Hasznos ez a lista, de a világ sokkal jobb lenne akkor, ha egyáltalán nem lennének magyarított függvények, vagy legalább a magyar nyelvű Excelben be lehetne állítani az angol függvények használatát.

Ha már mégis ilyen cudar a világ, hogy soknyelvűek benne az Excel képletek, gondoljunk hálával Attila tevékenységére. ;-) Nekem most speciel egy csoport kollega oktatásánál volt óriási segítség ez a lista. Sokan magyar Excel-es közegből jönnek, de a multinál, ahol dolgoznak, csak angol nyelven elérhető az Excel.

Fantasztikus, hogy így összeszedted! Csak egyet nem találtam: ISERROR. Ez mi lehet magyarul?

Köszi, hogy jelezted. Frissítettem a táblázatot. Üdv, Attila

Nagyon érdekes, hogy a teljes listát átnézve semmi módon nem találom a RANGE függvény magyar megfelelőjét. Logikus lenna a CELLATARTOMÁNY vagy TARTOMÁNY. A feladat az, hogy adott RANGE első oszlopából képzett RANGE-et állítsuk elő. Ugyanez sorok esetén is értelmes lehet. Van-e javaslat?

átlagha hiányzik averageif

Köszönöm, hozzáírtam ezt is.

szia, vagy egy problémám, angol excelben láttam, hogy if függyvényben használta valaki, hogy egy cellának #n/a értéke legyen, és a diagram ekkor nem jelenít meg semmit. Én hiába írom be a ha függyvénybe, nem működik. milyen karaktert kellene vajon használni? köszi

Meglett időközben, #hiányzikot kell beírni.

Szuper táblázat. :) Nagyon köszönjük. Egy hiányzik: Iferror() = Hahiba () Üdv

Köszönöm, hozzáírtam

Szia! Nagyszerű összeállítás, köszönöm szépen! Épp egy magyar képletet "fordítottm" angolra, és kiderült, hogy nem csak a szavakkal van gond, hanem a pontosvesszővel is. Ami a magyar Excel-ben pontosvessző, azt az angolban vesszőre kell átírni. Talán ezt is érdemes a bevezetőben megjegyezni... Üdv!

Új hozzászólás